Search Our Site

注册
S-SDLC(软件安全开发生命周期)是一个软件开发过程,可帮助开发人员构建更安全的软件,满足安全合规性要求,同时降低开发成本。

它包含如下7个阶段。
      1.培训
      2.要求
      3.设计
      4.实施
      5.验证
      6.发布
      7.回应